Строителна документация

Архитектурно проектиране

В разработването на архитектурния проект има три етапа. Те се изготвят се в следната последователност:

1. Идеен проект:

 • Идейни скици , 3D визуализации на сградата
 • Фасади
 • Цялостни разрези
 • Разпределения на етажните нива
 • Ситуация

2. Технически проект:

 • Фотореалистични 3D визуализации(по искане на инвеститора)
 • Подробна разработка на всички чертежи от Идейния проект (планове, разрези и фасади)
 • Частични разрези през всички необходими места за допълнителна информация на инженери и архитекти
 • Нанасяне на всички инсталации на специалностите в архитектурните чертежи (ОВ, ВИК, Конструкции, ЕЛ)
 • Количествена сметка
 • Ситуация

3. Работен проект:

* Прави се разработване на архитектурни детайли (детайл на фуги, изолация на покрив, детайли за топло и хитроизолация и др.)

След приключване на инвестиционния проект се взема разрешение за строеж. Също осъществяваме авторски надзор, експертни консултации и изготвяне на екзекутивна документация при промяна по време на строителство.

Проектирането включва следните специалности:
1. Архитектура – разпределения, фасади, разрези, детайли, спесификации, 3D изображения, количиствена сметка
2. Конструкции – конструктивни чертежи-кофражни и армировъчни планове, детайли, статически изчисления, количества армировка, план изкоп (укрепване на изкоп). Допълнително се договарят фундирането на много нива, пилотното фундиране, и т.н.
3. ВиК – Водопровод и Канализация – чертежи, аксонометрия, количествена сметка, допълнително се договарят помпени, отводнителни, пречиствателни и водни резервоари.
4. ОВиК – Отопление, Вентилация и Климатизация- чертежи, количествена сметка и топлотехническа ефективност или доклад за енергийна ефективност
5. Геодезия , Вертикална планировка
6. Електрическа – включва чертежи на силнотокови и слаботокови инсталаци и телефонизация, видеонаблюдение, ТV и интернет системи, схема главно ел. табло, количествена сметка , външно осветление и т.н.
7. Проект за енергийна ефективност
8. Проект за по пожарна безопасност
9. Пожароизвестяване
10. План за безопасност и здраве
Проектите по т.7, т.8, т.9, т.10 се определят в зависимост от категорията на сградата по НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за “Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”,.

Ако е необходимо, следните специалности се заплщат допълнително, според спецификата на сградата:

 • Предпроектно проучване
 • Геоложко проучване (геоложки доклад)
 • Проект за ограда – възлага се и се одобрява отделно
 • Пътен проект – зависи от местните общински разпоредби
 • Технология
 • Ландшафтна архитектура (озеленяване)
 • Проект за Външен водопровод и канализация

Цените не включват:
1. Oдобряване на междинни фази – ПП, ПУП, РУП и др.
2. Узаконяване и внасяне на проекта в общината при предоставено пълномошно от Възложител.
Задължителни разходи свързани с инвестиционният процес, които поема инвеститора:
Надзор в проектирането и изготвяне на доклад за съответствие.
Всички държавни и местни такси по одобряването и съгласуването на проектите и издаването на строителното разрешение;

Задайте въпрос